top of page

Din Ta S Ke Keke Tet Take Tete Kata

Din Ta S Ke Keke Tet Take Tete Kata, Din Ta S Ke Keke Tet Take Tete Kata Din Ta S Ke Keke Tet Take Tete Kata Din Ta Ke Keke Tete Ta-kita TakaTaka Tetekata Gadigana DhetDhet TrktDhet TeteTete DheteDhete TeteTete DheteDhete KataGhin- Tada-na Kat-taDhe TeteKran Dha-tete Kat-taDhe TeteKran Dha-tete Kat-taDhe TeteKran Dha S Kat-taDhe TeteKran Dha-tete Kat-taDhe TeteKran Dha-tete Kat-taDhe TeteKran Dha S Kat-taDhe TeteKran Dha-tete Kat-taDhe TeteKran Dha-tete Kat-taDhe TeteKran Dha S


bottom of page