top of page

Kata Gege Tete kata

  1. Kata Gege Tete kata , Kata Gege Nana kina Kata Keke Tete kata , Kata Gege Nana gina 

  2. Kata Gege Tete kata , Kata Gege Tete Kata Kata Gege Tete kata , Kata Gege Nana kina Kata Keke Tete kata , Kata Keke Tete Kata Kata Gege Tete kata , Kata Gege Nana gina 

  3. Kata Gege Tete Gege , Tete Gege Tete kata Kata Gege Tete kata , Kata Gege Nana kina Kata Keke Tete Keke , Tete Keke Tete kata Kata Gege Tete kata , Kata Gege Nana gina 

  4. Kata Kata Gege Tete , Kata Gege Tete kata Kata Gege Tete kata , Kata Gege Nana kina Kata Kata Keke Tete , Kata Keke Tete kata Kata Gege Tete kata , Kata Gege Nana gina 

  5. Kata Kata Gege Tete, Kata Kata Gege Tete Kata Gege Tete kata , Kata Gege Nana kina Kata Kata Keke Tete , Kata Kata Keke Tete Kata Gege Tete kata , Kata Gege Nana gina 

  6. Kata Kata Kata Kata , Kata Kata Gege Tete Kata Gege Tete kata , Kata Gege Nana kina Kata Kata Kata Kata , Kata Kata Keke Tete Kata Gege Tete kata , Kata Gege Nana gina Chakradar Tihai [ Kata Gege Tete kata Kata Gege Nana kina Dha S Kata Gege Nana kina Dha S Kata Gege Nana kina Dha S ]3


bottom of page